آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

روغنهاي سوختني

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن روغن کتان و روغني که تعلق به سوختن دارد رنج اندکي به وي رسد

www.aradpardaz.com