آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي صبر و حوصله

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي صبر هستيد : با آرامي ول مطمئناً به هدفهايتان خواهيد رسيد .

شما به بچه ها با بي حوصلگي رفتار مي كنيد : يك پاكت يا نامه محتوي پول دريافت مي كنيد .

با دوستان با بي حوصلگي رفتارمي كنيد : پر گويي و فضولي .

www.aradpardaz.com