آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

به فرزندي گرفتن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

به فرزندي گرفتن

شمارا به فرزندي بگيرند : سرشکسته خواهيد شد

کسي رابه فرزندي بگيريد : مسوليتهاي تازه خواهيد داشت

www.aradpardaz.com