آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پستي و فرومايگي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه آدم پستى هستيد، به اين معنى است كه براى رسيدن به هدفتان دچار مشكلى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه ديگران شما را پست مى‏خوانند، بيانگر دعوا و مشاجره با دوستان است.

www.aradpardaz.com