آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حَمَلَةَ العَرش

 

آن فرشتگان که عرش را به امر ايزد تبارک و تعالي برداشته اند واگر ايشان را خواب بيند دليل که با پادشاه بزرگوار پيوندد و ازاو انصاف يابد

کرماني گويد :

با اهل دين وي را پيوستگي بود و طاعت و حج و خيرات کند واگر بيند که فرشتگان او را بنواختند دليل که عجل وي نزديک آمده باشد

www.aradpardaz.com