آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شمايل حضرت مسيح

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن شمايل حضرت مسيح (ع) در خواب ، نشانة اندوهي است كه ديگران را نيز دربر مي گيرد و نشانة رنج و سختي هاست كه شما بي هيچ شكايتي آنها را مي پذيريد .

2ـ اگر دختري در خواب ببيند كه شمايلي از حضرت مسيح (ع)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آميز خود ، نزد ديگران محبوبيت مي يابد و آيندة درخشاني به دست مي آورد .

www.aradpardaz.com