آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

راه رفتن در خواب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد از كساني هستيد كه در خواب راه مي رويد ، نشانة آن است كه نادانسته با نقشه هايي موافقت مي كنيد ، كه از اضطراب و بدبختي چيزي برايتان به ارمغان نمي آورد .

www.aradpardaz.com