آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

راه رفتن بر روي آب

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك وي،

www.aradpardaz.com