آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تقاضاي پرداخت بدهي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد .

www.aradpardaz.com