آدرس  آموزش تعبير خواب >

تعبير خواب و کف بيني

 

آيا تعبير خواب و کف بيني صحت دارد؟

تعبير خواب صحت دارد و قرآن و حديث از آن خبر داده است. البته همه کس نمي تواند تعبير خواب کنند و نيزهمة‌ خواب ها تعبير ندارد.

 

قرآن کريم مي‌فرمايد:

عزيز مصر خوابي ديد و از معبّران خواست آن را تعبير کنند، ولي آنان از تعبير اين خواب عاجز شده و نتوانستند، ليکن حضرت يوسف خواب را تعبير فرمود و در آينده، تعبير او به حقيقت پيوست.[5]

 

زني نزد محمد بن سيرين آمد و گفت:

در خواب ديدم مثل اين که تخم مرغ زير چوب مي گذارم و جوجه بيرون مي آيد. ابن سيرين گفت: واي بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زني هستي که زنان و مردان زناکار را براي گناه و بي عفتي به هم مي رساني.[6]

 

همان گونه که گفته شد همه کس نمي تواند تعبير خواب نمايد، بلکه پيامبر يا امام يا کسي که تعبير خواب بلد است،‌ مي‌تواند تعبير خواب نمايند. نيز خواب هايي تعبير دارند که بر اثر مرض يا گرفتاري ها و تخيلات روزانه و ... نباشد، يعني بعضي از خوابها، آشفته است و تعبير خاصي ندارد، مثلاً بسياري از خواب ها مربوط به کارها يا تفکراتي است که انسان در روز يا روزهاي گذشته داشته است.

 

2- کف بيني و فال گيري واقعيت ندارد و از خرافات است. رجوع به کف بين و فال گير اشکال دارد.[7]

5] يوسف (12) آية 43 تا 49.

[6] همان، ص 382. (براي اطلاع بيشتر از تعبير خواب به همين کتاب مراجعه شود)

[7 - آيت الله ناصر مکارم شيرازي، استفتائات، ج 1، ص 156، سؤال 563 و 564؛ آيت الله فاضل لنکراني، استفتائات، ج 1، س 2202.

www.aradpardaz.com