آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

علايم راهنمائي و رانندگي

 

مولف گويد:

علائم راهنمائي ورانندگي به منزله کساني هستند که در زندگي اقدام به نصيحت و راهنمائي مي کنند

ديدن تابلوي راهنمائي زرد رنگ به منزله خطري است که انسان را در آنجا تهديد مي کند

تابلوهاي ناخوانا نشانه راهنمايان نا آگاه مي باشد

www.aradpardaz.com