آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ازدواج با افراد کشور ديگر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با فردي خارجي ازدواج مي كنيد ، نشانة آن است كه با ديگران به دعوا ومشاجره خواهيد پرداخت .

www.aradpardaz.com