آدرس  متفرقه > طالع بيني ازدواج >

طالع بيني مردها

 

چطور بفهميم دختري تمايل ازدواج دارد ؟

 
شـنيدن جواب رد از طـرف يـک زن بـراي مـردان اصـلا" مسئله خوشايندي نمي باشد. هيچ چيـز بـه انـدازه اينکه زن روياهايتان تقاضاي ازدواج شمـا را نـپـذيـرد، براييـتـان گـران تـمـام نـمي شود. پـيـش خـود تـصـور ميکرديد که او به شما علاقه مند است ولي احتمالا" برداشتتان از علائم علاقمندي او اشتباه بوده است.
 
از نقطه نظر مردان، زنان هنگام ابراز علايق رومانتيک خود بصورتي زيرکانه و پيچيده عمل ميکنند(مگراينکه طرف مقابلشان خوش تيپ و پول دار باشد آنجوري که خودشان اظهار مي کنند) و اکثر آنها جوابهاي ضـد و نقيضي ميـدهـند چون خودشان مطمئن نيستند که چـه چيزي در سرشان ميگذرد.
 
بنابراين آنچه که اغلب آقايان به دنبالش هستند، يک سري علائم و نشانه هايي اسـت که بوسيله آنها متوجه علاقمندي حقيقي طرف مقابلشان شوند.
در زير برخـي از نـشـانه هـاي کـه مي تـواند نـشانه علاقمندي يک زن باشد را مشاهده ميکنيد:
 
علائم علاقه مندي زنان :
 
1- او همگام با شما استناگهان متوجه ميشويد که او همه جا حضور دارد. او "بطور اتفاقي" هر کجا شما هستيد پيدايش مي شود، يا در راه روي محل کارتان مرتب جلوي شما قدم ميزند، يا "تصادفي" به شما برخورد ميکند، يا در ميهماني در اطراف شما مانور مي دهد.
 
آنچه که او انجام ميدهد تلاش براي جلب توجه شما است، و بـراي اين اسـت که خود را در موقعيتي قرار دهد تا شما "قدم اول" را برداريد. مسئله اينـجا اسـت کــه بـسـيـاري از مردان نسبت به اين عمل زنان بيتوجه هستند و به همين دليـل بسياري از فرصت ها را از دست ميدهند. مردان مستقيم عمل مي کنند، زنان غير مستقيم. بنابرايـن اگر زنـي مکررا" شروع به قـرار گـرفـتـن سـر راه شـما نـمود، احتمال اينکه او اينکار را عمدا" انـجام ميدهد زياد است.
 
2- او حرکاتي بخصوص انجام مي دهديک جمله قديمي مي گويد:"جسم دروغ نمي گويد." طبيعت بشر را جوري برنامه ريزي نموده که هنـگام ابـراز عـلاقه بـي اخـتيـار شـروع بـه انـجام يـک سـري حرکات جسماني مشخص ميکند. اين اعمال غير شفاهـي از گـشاد شـدن چشم هنگام نظاره به چيزي جالب گرفته تا لبخند زدن و لمس کردن، متغير است.
 
در اينجا برخي از علائم زبان جسماني را مشاهده ميکنيد:
اشاره نمودن در جهت شما با پاها يا شانه ها
خم شدن به طرف شما هنگام صحبت
چشم برنداشتن از شما هنگام صحبت و گفتگو
تقليد از حرکات شما ( مثلا" اگر دست خود را روي ميز بگذاريد او هم همين کار را ميکند.)
لبخند زدن هنگاميکه شما او را برانداز ميکنيد.
 
اگر برخي از اين علائم را هنگام حضور طرف مقابل مشاهده نموديد، تقريبا" مي توانيد مطمئن شويد که او چراغ سبز شروع رابطه براي ازدواج را دارد به شما نشان ميدهد.
 
3- او هيچگاه براي شما سرش شلوغ نيستاين اصلي ترين قانون بازي عشق است. اگر زني علاقه به برقراري رابـطـه و بـيرون رفتن با شما داشته باشد، هميشه خودش را در دسترس قرار ميدهد. يـعنـي او يـک شـمـاره تلفن کاري يا آدرس ايميل به شما خواهد داد. او در اسرع وقت به تلفـن يا ايـميـل شـما جواب خواهد داد. او دعوت شما را براي با هم بودن خواهد پذيرفت - و اگر او در روزي که شما تعيـين کرده ايد وقت نداشت، چيزي شبيـه اين خواهد گفت: "خوب، اين پنجشنبه نميتونم، اما اگر اشکال نداره بندازيم براي پنجشنبه ديگه، باشه؟ "
 
 
شـمـا هـرگـز از يـک زن عـلاقـمـند چـنين جملاتي را نخواهيد شنيد: " الان واقـعـا" سـرم شلوغه"، يا "بذار بينم وقت دارم"، يا "نميدونم بتونم بيام يا نه"
 
4- او در مورد شما کنجکاو استزني که به شما علاقمند است دوست دارد همه چيزتان را بداند ( تا بتواند در اين مـورد با دوستان دخترش صحبت کند). او درمورد خانواده،پيشينه،سليقه غذايي، موسيقي، فيلم و مسائل گوناگون شما پرسش خواهد کرد. انگيزه اصلي او اين اسـت کـه عـلايـق شما را بشناسد تا بتواند خود را داراي علايق مشــتـرک بــا شما نموده و پـيـوسـتـگـي بيشتري با شما ايجاد کند- اگر از قايق سواري خوشتان نميآيد، او نيز ناگهان از اين کار متنفر مي شود.
 
5- او وضعيت مالي شما را مي سنجدزن علاقمند دوست دارد منابع و بنيه مالي همسر آينده خود را مورد سنجش قرار دهد. سؤالاتي مانند: "کجا زندگي ميکني؟"، "چه ماشيني داري؟" و "شغلت چيه؟" مـيتواند نشانه علاقمندي وي باشد. اگر پاسخ اين سؤالات مطابق با "استانداردهاي" او باشــد، علائم بعدي ظاهر خواهند شد وگرنه او در غباري از مه فرو خواهد رفت.
توجه :
البته پيشنهاد ما اين است که اگر ديديد دختري خيلي چشم به مال و اموال شما دوخته، اصلا وقت خود را براي چنين دختري صرف نکنيد زيرا او همسر خوبي براي شما نخواهد شد بلکه در موقع دارايي همدم پول شما خواهد بود و در موقع تنگدستي مته اي بر اعصاب شما.
 
 
6- او در مورد آينده صحبت ميکنديک زن علاقمند هميشه دوست دارد در مورد نقشه هاي آينده و کارهايي که ميتوانيد با هم انجام دهيد اشتياق نشـان مـي دهد. درواقع او اغلب چيزي شـبـيـه ايـن ميـگـويـد: "واي... تـو هـم از پارک خوشت مياد؟ بايد يه بار با هم بريم ." اگر او چنين عمل نمود، شک نکنيد که دوست دارد ازش بخواهيد با شما بيرون برود.
 
7- او بيقراري و بي تابي ميکنداگر او واقعا" علاقمند باشد، همانند يک گربه دور و بر شما دستپاچه و بيقرار خواهد بود، بخصوص هنگاميکه شما نتوانيد متوجه علائم اشتياق او شويد. البته ممکن است که ذاتا" يک شخص خجالتي نرمال باشد - اگر او فقط پيش شما بي قراري ميکند، احتمالا در سرش فکر ازدواج دارد.
 
8- او نسبت به زنان ديگر، حسادت مي ورزديک زن سعي مي کـند از مـرد مـورد علاقه خود همانند يک عقاب مراقبت نموده و او را با چنگ و دندان حفظ کند.
 
نشانه هاي فوق ممکن است لزوما" دليل بر علاقـمـندي يک زن نـبـاشد چـون بـرخـي از زنان کلا" با ديگران حالتي دوستانه دارند اما اگر تـعـداد زيـادي از ايـن عـلائم را در فـردي مشاهده نموديد ميتوانيد به خود اميدواري دهيد و به دلتان صابون بزنيد

 

آنچه دختران تمايل دارند پسران بدانند

 

منبع : پايگاه مردمان

اين مي تواند احساس خيلي از شماها باشد: خسته شده ايد. احساس مي کنيد که هر کاري که لازم است را براي به دست آوردن زني بااصالت با ويژگي هاي ممتاز انجام مي دهيد اما خانم ها به شما جواب نمي دهند. تصور شما اين است که خانم ها معمولاً دنبال مردي کامل هستند که در واقعيت وجود خارجي ندارد.

اما اگر از دوستان دخترتان سؤال کنيد، مطمئناً پاسخ ديگري دريافت خواهيد کرد. درست است که آنها زيبايي ظاهري، جذابيت و رمانتيک بودن را در مرد ايدآلشان دوست دارند، اما آنقدرها هم که شما فکر ميکنيد درگير اين مسائل نيستند. اگر ميخواهيد بدانيد واقعاً به چه فکر ميکنند، به مطالب زير توجه کنيد.

کمي احترام بگذاريد. وقتي نوبت به احترام گذاشتن به خانم ها مي رسد، مردهاي ايراني فرقي با بقيه مردهاي جهان ندارند. خانم ها وقتي بشنوند که طرفشان در مورد زنان ديگر غيرمحترمانه صحبت مي کند، خيلي سريع عقب مي کشند. من با مردان زيادي روبرو بوده ام که به خاطر اينکه علاقه اي به من نداشتند، به خودشان اجازه ميدادند که وقتي زن زيبايي مي بينند آنها را جذاب قلمداد کنند يا زناني که جذابيت کمتري دارند را به عناوين ناخوشايند بخوانند. حتي اگر اين نحوه صحبت کردن به صورت شوخي هم بيان شود، باز اگر خانم ها ببينند که طرفشان زنان را نوعي شيء قلمداد ميکند، آزرده خاطر خواهند شد.

مردها به صورت هاي ديگر هم مي توانند احترامشان را به خانم ها نشان دهند. وقتي در را براي خانم ها باز مي کنند، به آنها صندلي تعارف مي کنند، يا او را تا اتومبيلش همراهي مي کنند، در نظر خانم ها بسيار مؤدبانه مي آيد. اکثر مردها وقتي با يک خانم قرار ملاقات ميگذارند، چنين رفتارهايي از خود نشان مي دهند، اما با دوستان دختر معموليشان چنين برخوردي ندارند.

با همه مهربان باشيد. ممکن است تعجب کنيد اگر بفهميد که خانم ها شما را حتي در عادي ترين برخوردهايتان با ديگران هم ارزيابي مي کنند. آنها نه تنها به رفتار شما با خودشان، بلکه به نحوه برخورد شما با ديگران هم توجه مي کنند. مهرباني، بخشندگي، و خدمت رساني، از ديدگاه آنها خصوصياتي قابل تحسين است.

به دنبال مشاوره و راهنمايي هاي معنوي باشيد. خيلي از مردها از اينکه ميبينند خانم ها به دنبال مردان باايمان و معنوي هستند تعجب مي کنند. آنها تصور مي کنند که ايدآلي که خانم ها دنبال آنند، وجود ندارد اما من از زبان خانم هاي زيادي شنيده ام که اين ويژگي برايشان از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. خانم ها معتقدند که افراد باايمان و متقي، در ازدواج هم کمتر مرتکب گناه مي شوند و بيشتر مي توان به آنها اعتماد کرد.

خانواده تان را دوست داشته باشيد. خانم ها همچنين به نحوه برخورد آقايون با مادر، خواهر و حتي مادربزرگشان هم دقت ميکنند. آنها از اينکه مي بينند مردي با زنان خانواده خود نيز رفتار خوبي داشته و به آنها علاقه دارد، احساس امنيت بيشتري ميکنند و تاحدودي مطمئن مي شوند که با آنها نيز رفتاري پايين تر از آن نخواهند داشت.

ازدواج را جدي بگيريد. براي خيلي از آقايون، ازدواج چيزي است که هيچوقت از آن صحبت نمي کنند. حتي اگر در خيالشان باشد که يک روز ازدواج کنند، معلوم نيست که هيچ برنامه اي براي آن داشته باشند.

يکي از دوستان من يکسال پيش ازدواج کرد. کمي بعد از ازدواجشان اتفاقي براي آنها افتاد که مجبور مي شدند به فرانسه رفته و آنجا زندگي کنند. بعد از سه ماه ديدم که آماده رفتن شده اند. وقتي از او پرسيدم که چطور به اين سرعت توانستند مشکلات ماديشان را حل کرده و برنامه رفتن را جور کنند، دوستم رازي را با من در ميان گذاشت. او گفت که همسرش از سالها قبل از ازدواج براي زندگي خانوادگي خود در آينده پس انداز ميکرده است، به همين ترتيب بوده که توانسته بود بدهي شهريه دانشگاه او و همچنين ماشين هاي هردوشان را بپردازد.

من واقعاً چنين دورانديشي را تحسين مي کنم. بااينکه همه ي آقايون ممکن است قادر به رسيدن به چنين اهداف مالي نباشند، اما برداشتن قدم هايي کوچک هم که به خانم ها نشان دهد خود را براي ازدواج آماده مي کنند،  هم خوب است.

يکي ديگر از نشانه هاي ميل به ازدواح، آمادگي پذيرفتن مسئوليت است. خيلي از مردها مي خواهند با همان آزادي و بي بند وباري که در دوران دانشگاه داشتند، تا آخر عمر زندگي کنند و از قبول مسئوليت هاي جديد سر باز مي زنند. اين آدم ها بايد بدانند که خانم ها دنبال يک پسربچه نيستند، آنها دنبال مرد زندگيشان هستند، کسي که بتواند از آنها حمايت کرده و از خيلي جهات تامينشان کند.

پيشقدم شويد. وقتي از خانمي خوشتان مي آيد و احساس او را نسبت به خودتان نمي دانيد، اين شما هستيد که بايد پيشقدم شويد. خيلي از مردها را مي شناسم که از روي غرور هيچوقت جلو نمي روند و از باب آشنايي را با زن مورد علاقه شان باز نمي کنند. خيلي ديگر از اينکه طرف مورد نظر دست رد به سينه شان بزند مي ترسند و جلو نميروند. گروه اول بايد بدانند که با غرور هيچوقت به آنچه ميخواهند، نمي رسند و گروه دوم هم بايد به خدا توکل داشته باشند و بدانند اگر خواست خدا در آن باشد، حتماً موفق مي شوند.

ريسک کنيد. خيلي اوقات مردها باعث مي شوند که رابطه شان بر هم بخورد چون وقتي که نوبت به تصميم گيري مي رسد، اقدامي نمي کنند. آنها بايد بدانند که شجاعت و جسارت مردان براي خانم ها ارزش زيادي دارد. با طرفتان روراست باشيد و حرفي که مي خواهيد بزنيد را بدون اين پا و اون پا کردن به او بگوييد. رک و راست بودن هميشه مورد تحسين خانم ها بوده است.

شما آقايوني که فکر ميکنيد خانم ها به دنبال مرد کامل و رويايي توي قصه ها هستند، بدانيد که اشتباه مي کنيد. شما تصور درستي از خواسته هاي خانم ها نداريد. آنها به دنبال مهرباني و محبت، احترام و توجه، و صداقت و ابتکار عمل هستند. آنها به دنبال آن مرد کاملي هستند که درون شما وجود دارد، پس معطل نکنيد.

www.aradpardaz.com